By istniało zwierciadło świata, świat musi mieć jakiś kształt…

Widzi­my wszys­tko jak­by w zwier­ciad­le, niejas­no.

Cza­sami możemy zaj­rzeć przez lus­tro i zo­baczyć od­ro­binę te­go, co jest po dru­giej stro­nie.

Gdy­byśmy całkiem wyczyści­li zwier­ciadło, zo­baczy­libyśmy o wiele więcej. Ale wte­dy nie mog­li­byśmy zo­baczyć siebie…

By is­tniało zwier­ciadło świata, świat mu­si mieć ja­kiś kształt, kolor i przejrzystość…

My Ci go pokażemy w najpiękniejszych barwach.

Dodaj komentarz